कलार र जिउँदो मान्छेलाई मरेको फोटो बनाउने बारे छोराले बोले