तेह्रथुम को सुन्दर नगरी बसन्तपुर सुन्सान

ससन्सार भरी कोरोनाको महामारी को कारण बिश्व मै एक मात्रै चिनिने गुराँस को राजधानी प्रवेश दुूवार तिन्जुरे मिल्के जल्जले प्रवेश दुूवार तेह्रथुमको बसन्तपुर सुनसान।