स्कुल पढाउने शक्षक को कोठमा भेटियो 1 गाडी चोरिको सामान